RE-INTEGRATIE

LANGDURIG ZIEKEN TERUG AAN HET WERK

Re-integratie beleid voor langdurig zieken.

Als mensen langdurig uitvallen, komt er een moment waarbij je denkt aan terugkeren naar het werk. Daar komt wel wat bij kijken:

  • Wat kan de persoon nog?
  • Is er aangepast werk voorhanden: In een kleine KMO is dit vaak moeilijker dan in een groter bedrijf
  • Kennen we hier de wetgeving over?
  • Kunnen we hulp aanbieden aan de persoon?

Voor de persoon zelf is dit ook een stresserende periode. Wat verwacht de werkgever? Wat kan ik nog? Gaat dit lukken? Soms is het ook duidelijk dat die persoon zijn werk niet meer zal kunnen uitvoeren:

  • Wat doen we dan?
  • Kunnen we hier tot een oplossing komen zodat we een win-win hebben

De overheid heeft specifieke wetgeving rond langdurig zieken. Zo kunnen langdurig zieken in een re-integratietraject stappen / gezet worden. Hiervoor gelden specifieke regels, tijdslijnen en documenten.

Wees dus klaar voor deze vragen. En bekijk hoe je je mensen hierin wil ondersteunen: zowel voor re-integratie als bij medisch ontslag zijn er begeleidingsmogelijkheden. In een re-integratie beleid wordt de specifieke wetgeving dus vertaald naar uw bedrijf, uiteraard op maat van uw context, op basis van uw visie.

Hierdoor verhoogt de kans op een succesvolle re-integratie!

GrOw for it begeleidt je hierin:

3 SUCCESFACTOREN VOOR JE BELEID

tijd mindset re-integratiebeleid langdurig zieken grow for it

TIJD IS CRUCIAAL

Tijd is cruciaal! Hoe langer afwezig, hoe kleiner de kans immers is op een succesvolle terugkeer. Bij een afwezigheid van méér dan 3 maanden is de kans op werkhervatting bij dezelfde werkgever gedaald tot 50 %.

win win mindset re-integratiebeleid langdurig zieken grow for it

WIN WIN

Een goed re-integratie beleid komt zowel de werknemer als de werkgever ten goede. De werknemer heeft terug een normale dagindeling, inkomen, sociale contacten, gevoel van eigenwaarde. Voor de werkgever en het team is het team weer volledig.

win win mindset re-integratiebeleid langdurig zieken grow for it

STEUN VAN OMGEVING

De werkomgeving, steun en arbeidsomstandigheden bepalen in grote mate of iemand het werk hervat. Belangrijk hierbij zijn collega’s, leidinggevenden, mogelijkheid tot aangepast werk, …. In het re-integratiebeleid maken we daarom afspraken die een veilige context bevorderen.

BECAUSE YOU CARE!

Als onderneming heb je een visie op HR. Daarom engageer je je om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Bovendien ga je op een goede manier om met jouw medewerkers. Natuurlijk wil je dan ook iemands re-integratie op het werk met zorg voorbereiden en begeleiden. En dat doe je met een re-integratiebeleid.

Re-integratie zorgt voor stress en onduidelijkheid bij de medewerker. Door middel van een duidelijke procedure krijgt hij het vertrouwen om terug te keren naar het werk. Ten eerste weet hij bij wie hij terecht kan. Vervolgens maken julie samen een haalbaar re-integratieplan. Bovendien zijn er duidelijke afspraken rond evaluatie en duurtijd. Dit alles staat in het re-integratiebeleid. En alles past mooi binnen de wetgeving. 

Ook als iemand niet kan terugkeren, heb je een plan van aanpak. En je hebt nagedacht over begeleiding. Zo blijven mensen ook niet te lang in het ongewisse achter.

Het beleid werkt op 2 niveaus

Ten eerste, gaan jullie op het niveau van de organisatie afspraken vastleggen rond re-integratietrajecten en procedures. 

Vervolgens wordt dit vertaald op individueel niveau naar een re-integratietraject en plan op maat voor de medewerker, want iedere situatie is anders!

Een re-integratiebeleid:

ONZE AANPAK

positieve-mindset re-integratiebeleid grow for it

GROW FOR IT BEGELEIDING

Bij GrOw for it hebben we de nodige expertise om samen met jou hier rond een degelijk beleid uit te tekenen. Onze GrOw coaches informeren jullie over het wetenschappelijk onderzoek en het juridisch kader. Daarenboven halen we de relevante punten voor jullie organisatie eruit en zetten dit samen met jullie om in praktijkgerichte oplossingen.

‘Samen’, want co-creatie staat centraal in onze aanpak. Hoe ver gaan we daarin? Jij kiest : GrOw for it kan bijvoorbeeld een adviesrol, een facilitators rol of een trekkende rol spelen in jouw verhaal! GrOw for it ondersteunt jou om een antwoord te vinden op bovenstaande vragen en een beleid te maken rond ‘re-integratie’. Zo maken we samen een plan op maat waarbij we de juiste mensen uit jouw organisatie samen brengen om dit uit te werken.

Hierbij faciliteren we en organiseren de co-creatie.  Zo bouwen we bruggen tussen verschillende partijen. Samengevat: We doen het samen en zorgen zo voor een gedragen beleid. Dat is cruciaal voor het succes!  

 

CONCREET STAPPENPLAN

STAP 1: Doel bepalen

De uitgangspunten worden bepaald via workshops. Ondertussen legt GrOw for it de specifieke wetgeving uit, in mensentaal. Bovendien kijken we hoe het beleid past in de ruimere context: aanwezigheidsbeleid, CAO, werkbaar werk, …

STAP 2: Info verzamelen

Om het re-integratiebeleid vorm te geven, zoeken we samen naar de meest frequente oorzaken en aandoeningen binnen uw onderneming en de samenleving. Ook kijken we naar wat al bestaat. Daarna onderzoeken we de mogelijkheden tot aangepast werk: wat kan voor wie? Tijdelijk of permanent?

STAP 3: Beleid bepalen

Wat wordt de procedure bij re-integratie? Hiervoor bepalen we ook de rollen & verantwoordelijkheden binnen het re-integratie traject. We bepalen vervolgens de opvolging van de trajecten en de evaluatie van het beleid. Belangrijk is ook de bijkomende ondersteuning voor de medewerkers.

STAP 4: Re-integratie handboek

Daarna zetten we alles op papier. GrOw for it heeft de nodige expertise om dit voor jou te doen. Of we begeleiden jou hierbij.

STAP 5: Communicatie en Evaluatie

Na goedkeuring van het beleid, bekijken we hoe we een communciatieplan kunnen opstellen. Ook hier begeleidt GrOw for it je! Dit doet we met het aanreiken van een plan, communicatiemateriaal, info-sessies en een brochure op maat!

EEN INDIVIDUEEL RE-INTEGRATIETRAJECT

ziekte-terugkeer re-integratiebeleid grow for it

WAT IS EEN TRAJECT

Sinds een tweetal jaar kan iemand volgens de wet zelf in een re-integratietraject stappen of door de arts van de mutualiteit of de werkgever in een traject gezet worden. 

Wat is de uitkomst van zo een traject?

  • Is er aangepast werk voor die persoon?
  • Kan die persoon op termijn terug zijn job uitvoeren?
grow for it stappenplan re-integratiebeleid

EEN RE-INTEGRATIEPLAN

Dit wordt beoordeeld door een bedrijfsarts. Als er aangepast werk mogelijk is (tijdelijk of permanent), wordt een plan opgesteld : het re-integratieplan. Dit plan wordt uitgevoerd met als doel weer tot een normale situatie te komen:

  • Het oude werk wordt terug uitgevoerd
  • Er is een permanente aanpassing aan het werk: uren, invulling, …
terug aan het werk re-integratiebeleid grow for it

HOE EINDIGT HET TRAJECT?

Het traject eindigt als de persoon terug aan het werk is in zijn oude job of permanent aangepast werk heeft. 

Als er geen aangepast werk mogelijk is en de persoon zijn job niet meer kan uitvoeren, dan eindigt het traject in medisch ontslag.

Grow for it gelooft in de kracht
van een positieve mindset rond re-integratie:
samen naar de toekomst kijken
en onderzoeken
wat er wel nog kan.